Servicios: Gestión de empresa

 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
 • Contractes dels Treballadors.
 • Liquidacions.
 • Comunicació d’alta, baixa i variació de dades dels Treballadors.
 • IRPF trimestral (model 111).
 • Confecció resum anual IRPF (model 190).
 • Certificat renda de Treballadors.
 • Certificat renda familiar (model 145)
 • Presentació Comunicat de Baixa i Altes de Malaltia comuna i accident de trànsit
 • Escrits de sancions i amonestació al Treballador
 • Assessorament relatiu a l’Àmbit d’Organització de l’empresa.
 • Llibre de Visita i Matrícula
 • Assistència als actes de Conciliació i inspeccions
 • Afiliació de Treballadors Autònoms.
 • Assessorament fiscal integral.
 • Alta de l’activitat en l’Agència Tributària.
 • Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social
 • Activitat en estimació objectiva (mòduls)
 • Activitat en estimació directa simplificada i normal.
 • Declaracions, mensuals, trimestrals i anuals.
 • Llibres Registres d’IVA.
 • Declaracions d’IVA
 • Constitució de Comunitats de Béns.
 • Altes, baixes, nòmines, liquidacions i assegurances socials.
 • Assistència tècnica davant la inspecció d’hisenda.
 • Reclamacions i recursos davant l’administració.
 • Determinació del cost impositiu davant diferents alternatives d’acció.
 • Definició del perfil fiscal més convenient.
 • Assessorament general.
 • Assessorament, portar la comptabilitat i impostos des de 60 euros / mes.
 • Assessorament, portar la comptabilitat i impostos per a Pimes des de 130 euros / mes.
 • Gestió laboral fins a tres treballadors des de 60 euros / mes.
 • Assessorament i gestió comptable, fiscal i laboral des de 180 euros / mes.
 • Si és autònom i està en mòduls li oferim assessorament des de 50 euros / mes.
 • Alta de Societats Limitades des de 999 euros incloent impostos i notari.