Serveis


 • Gestió d’empresa Més informació
 • Estudi d’antecedents i posada al dia de la situació fiscal de l’empresa
 • Assessorament, presentació i liquidació dels impostos de societats
 • Renda
 • Patrimoni
 • IVA
 • Transmissions i AJD
 • Successions i Donacions
 • Declaracions-liquidacions
 • Confecció de la comptabilitat i tancaments periòdics.

 

 • Dret immobiliari
 • Contractes de compravenda i arrendament
 • Traspassos de local de negoci
 • Conflictes d’arrendaments i procediments de propietat horitzontal
 • Responsabilitat per vicis en la construcció
 • Permutes, dacions en pagament i donacions
 • Acceptació / repudiació d’herències
 • Tramitació i assessorament testamentari
 • Reclamació de legítimes
 • Abintestats
 • Particions d’herència
 • Etc
 • Constitució de societats
 • Gestió de tributs
 • Contractes mercantils: Redacció de condicions generals de contractació, arrendament de serveis, contractes d’agència, franquícia, distribució, obra.
 • Autònoms
 • Assessorament fiscal i laboral
 • Tramitació d’altes, baixes i variació de dades de treballadors
 • Elaboració de contractes de treball i confecció de nòmines i assegurances socials
 • Gestió de la comptabilitat, elaboració i presentació d’impostos
 • Etc
 • Separacions i divorcis
 • Parelles de fet
 • Guardes i custòdia
 • Reclamacions de paternitat
 • Incapacitacions: tutela i curatela
 • Redacció de tot tipus de contractes (arres, senyal, compravenda, préstecs ..)
 • Responsabilitat Civil
 • Reclamació de deutes.
 • Dret hipotecari